معرفی مهارت های ما


چرا باید ما را انتخاب کنید؟

معمولا در طول عمر یک انسان حداقل یک بار به دادگاه مراجعه می نماید، که اغلب با قوانین آشنایی چندانی ندارد این امر سبب گردیده است تا هویت وکیل رسمی دادگستری شکل گیرد ، عدم اطلاع از قوانین موجود اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی ،اداری ، تجاری و ... امری دیگر در به وجود آمدن هویت یک وکیل یا نماینده محسوب میگردد.

سایت khanoomvakil.ir  با توجه به مقتضیات قانونی ، فرهنگی ، عرفی در جامعه با اشراف به تمام مسائل حقوقی ذیل در صدد آگاهی رسانی و کاهش هزینه های افراد بر آمده است 

 دو شاخه اصلی حقوق

  1. حقوق خصوصی

    حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی حقوق به حساب می آید که مجموعه ایی از قواعد و قوانین که حاکم و ناظر بر انواع ارتباطات افراد (افراد حقیقی) با یکدیگر است، اهمیت حقوق خصوصی از این منظر بالاست که تعداد افراد و تعاملات در یک جامعه بسیار زیاد است و به همین دلیل اختلافات و تداخل های به وجود آمده برای افراد نیز بالا است، حقوق خصوصی نقطه مقابل  حقوق عمومی است به این شکل که حقوق خصوصی تعاملات افراد با افراد را بر شامل می شود در حالی که حقوق عمومی تعاملات میان افراد و حکومت و دولت  و یا قواعد سازمان دولت را شامل می شود

  2. حقوق عمومی

    قواعد و قوانین مربوط به دولت و نحوه ی عمل به هنجار های مصوب توسط دولت و یا قوانینی که برای چهارچوب سازی میان دولت و مردم  برقرار است ، روابط میان دولت ( سازمان ها ارگان ها و … دولتی ) در این شاخه که بعد از حقوق خصوصی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است تعریف میگردد اهمیت حقوق عمومی از این منظر بالا است که تببین کننده و در بر دارنده قوانین صریح برای برقراری نظم و عدم توجه به  حقوق عمومی عملا شیرازه یک دولت را از هم میپاشاند

آخرین نوشته ها